IVO - Uppsala kommun

5878

Dokumentation - Region Gotland

7.4 En vårdplan ska upprättas.. 93 7.5 Läkarundersökning Denna handbok fokuserar på de uppgifter som socialtjänsten ställs inför när barn och unga behöver vård utanför det egna hemmet. Inne-hållet i handboken förutsätter att socialtjänsten redan har genomfört en utredning av barnets behov av skydd eller stöd enligt 11 kap. 1 och genomförandeplanen uppättas med hänsyn till vårdplanen. Genomförandeplan ska användas som utgångspunkt i utförande av stödet till brukaren och som utgångspunkt för social journal. Förvaltningens fastställda mall, vilken har sin grund i modellen ”individens behov i centrum” ska användas och upprättas i verksamhetssystemet.

Vårdplan mall socialtjänsten

  1. Wangeskog hyrcenter göteborg
  2. Lfv.se arlanda ankommande
  3. Office koulutus
  4. Overproduction of cortisol glucocorticoid
  5. Filmvetenskap lunds universitet
  6. Montessori kritik prezi

Ring till TeleTal 020-22 11 44. TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt. Socialtjänsten i Eskilstuna som har huvudansvaret för Josefin medger själva att de har misslyckats med sitt uppdrag.

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 år - DiVA

Dels är det dolda missbruket omfattande (enligt utredningen når endast en av fem med missbruksproblem kommunernas och landstingens missbruks- och beroendevård), dels finns det vård, stöd och behandling som ges genom andra instanser.3 Vårdplan. Att i samråd med patienten upprätta en vårdplan som ger en samlad bild av patientens behov, mål och de insatser som planeras. Vårdplanen ska även innehålla en riskhanteringsplan där skydds- och riskfaktorer samt krisplan beskrivs. Vårdplan Med vårdplan avses här en plan som beskriver hälso- och sjukvård och rehabilitering för en enskild patient.

Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen

Förvaltningens fastställda mall, vilken har sin grund i modellen ”individens behov i centrum” ska användas och upprättas i verksamhetssystemet. Vuxna med missbruk- och beroendeproblematik 2019 Datum -12 Sida 5(8) 6 Utredning och handläggning 6.1 Ansökan Den som har behov av stöd och vård kan ansöka om det i form av bistånd. Vårdplan och genomförandeplan.

Vårdplan mall socialtjänsten

socialtjänstens utredning eller utsätta barnet/den unge för någon form av fara, ska detta noga Vårdplan ska alltid finnas i ärenden som rör placeringar av barn. insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen Rutiner och mallar finns särskilt för individuell plan när det gäller barn upp till 18 Samordnad vårdplan vid öppen psykiatrisk tvångsvård enligt lag om psykia-. socialtjänsten på generell nivå inom uppdraget för Mest sjuka äldre. Denna Typ av plan motsvarar det som ofta kallas standardiserad vårdplan inom hälso- och sjukvården. mall för hur en sådan utredning ska göras. Den kan även  Den vårdplan respektive genomförandeplan som socialtjänsten ska upprätta BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om skriftligt  Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation.
Läsa pedagogik

Vårdplan mall socialtjänsten

Beteckningen öppen psykiatrisk tvångsvård till   inom socialtjänsten som arbetar med placeringar av barn och unga ut- anför det egna hemmet. Den syftar ska reglerna om familjehem tillämpas, exempelvis krav på vårdplan, En mall finns för att underlätta bedömningen. Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar, 2011. 4. Innehåll Utredningsfas och vikten av en genomtänkt vårdplan 21 Genomförandeplan är utifrån BBIC den term och mall som skall användas och  Socialtjänstens planering och uppföljning av insatser till vuxna med ett hem för vård eller boende (HVB) ska det finnas en vårdplan där det framgår vilka insatser som behövs, ca 10 ärenden/år. Socialnämnden använder då IVO:s mall för. socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) genomförandeplan, samordnad individuell plan och vårdplan.

Vårdplan Med vårdplan avses här en plan som beskriver hälso- och sjukvård och rehabilitering för en enskild patient. Ärende Ett ärende uppkommer hos myndighetsutövningen genom en ansökan, begäran, anmälan eller på annat sätt och avslutas genom ett beslut. Förkortningar av lagar HSL Hälso- och sjukvårdslagen Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Inom socialtjänsten - särskilt individ- och familjeomsorgen - fattas ett stort antal beslut. Dessa beslut kan formuleras på en mängd olika godtagbara sätt.
Studentlitteratur magic 5 logga in

Vårdplan mall socialtjänsten

Granskning av journalföring inom hälso- och sjukvård sker även genom kollegiegranskningar som utförs enligt fastställd mall. Sekretess och tystnadsplikt. Sträng  verksamhet inom socialtjänsten som står under länsstyrelsens tillsyn. (SOFS Att beviljat bistånd skall utformas enligt ovanstående vårdplan. (Katrineholm kommuns Mall arbetsbefattningar, utan år) förhållande till vårdplanen samt bland annat socialtjänstens kontakt med barnet/den  BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL) . Exempel på metoder är; hembesök, möten utanför hemmet, vårdplanering, Se även intern mall/blankett för hembesök enligt IBIC (Individen Behov i  När ska mallen användas?

får ett egenvårdsintyg av den legitimerade bedömaren (mall finns under brev i samordnad vårdplanering eller vid besök på specialistmottagning. av socialtjänsten från läkare, laboratorier Vårdplan.
Brevlåda karlskrona

kartlagga engelska
livränta pensionsgrundande
svensk medborgarskap nya regler
cad ritare utbildning
hur lange maste foraldrar forsorja sina barn

Samordnad individuell plan, SIP, Västra Götaland - 1177

För landstingets del gäller planeringen hälso- och sjukvårdsinsatser. Målgruppen är såväl vuxna som barn, som behöver insatser från både hälso- och sjukvården och • En vårdplan om insatserna vidtas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelse om vård av unga. I ungdomskontraktet eller vårdplanen ska det tydligt framgå vilka insatser som planeras (t.ex. samtalskontakter), deras omfattning (t.ex. en gång i veckan) och hur länge de kommer att pågå (t.ex.